IV Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej w Kluczach

W dniach 28 i 29 października w Kluczach odbyło się ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tym razem organizatorami byli Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne i Instytut Rozwoju Służb Społecznych z Warszawy. W „Dworku nad rozlewiskiem” obradowali członkowie Konwentu, którzy stanowią głos doradczy w sejmie w sprawach praktycznego zastosowania ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz bieżącego funkcjonowania Centrów i Klubów Integracji Społecznej.

W imieniu własnym i całej gminy w części oficjalnej gości z całej Polski przywitali: Ilona Szczęch – z-ca wójta gminy Klucze oraz Daniel Wołkiewicz – prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. O szczególnie istotnych faktach z 10-letniego istnienia i praktycznej realizacji Ustawy przez podmioty mówiła Krystyna Wyrwicka – dyrektorka Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Najważniejsze aspekty wprowadzania Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz realizację zatrudnienia wspieranego omówiła pani Barbara Adamuszek dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu. Centra Integracji Społecznej prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne przedstawiły krótkometrażowy film a Klub Integracji Społecznej w Kluczach omówił Ryszard Kamionka – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Bardzo ważnym wystąpieniem była wypowiedź Kazimierza Karolczaka – wicemarszałka woj. śląskiego nt środków finansowych przeznaczonych na rozwój podmiotów ekonomii społecznej w kilkuletniej perspektywie poparta komentarzem Jarosława Wesołowskiego – dyrektora wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego urzędu marszałkowskiego w Katowicach.
O standardach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w centrach i klubach integracji na przykładzie Dąbrowy Górniczej opowiedziała Bożena Borowiec – z-ca dyrektora MOPS w tym mieście, a obecnie dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. Dopełnieniem wystąpień było przedstawienie wniosków z Raportu Najwyższej Izby Kontroli przez Jolantę Okrzeję – pracownika Depratamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS oraz Sprawozdanie z działania Rady Konwentu za rok 2013 przez Andrzeja Trzecieckiego – pracownika Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, prowadzącego sekretariat Konwentu.
W części drugiej zaplanowano warsztaty tematyczne dla uczestników, które poprowadzili: Agnieszka Winczewska – kierownik CIS Łazy i Zawiercie, Beata Szczygieł – trenerka w zakresie Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Witold Ekielski – kierownik CIS Wieprz, Paweł Wiśniewski – kierownik KIS Janów Lubelski i Andrzej Trzeciecki – twórca i pomysłodawca Konwentu. Warsztat miał na celu omówienie tematyki związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez zatrudnienie wspierane, możliwości zacieśniania współpracy trójsektorowej w zakresie realizacji usług w centrach i klubach integracji społecznej, wymiany doświadczeń w bieżącym funkcjonowaniu i finansowaniu podmiotów. W drugim dniu dokonano zmian w Regulaminie Konwentu i wybrano nową Radę.