Dla kandydatów

 

Cel działania

Celem działania CIS jest aktywacja zawodowa i społeczna osób z terenu Dąbrowy Górniczej, podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie mogą własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Kto może zostać uczestnikiem

Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku, Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej może zostać osoba:

 • długotrwale bezrobotna (zarejestrowana w Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat),
 • bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uzależniona od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • zwolniona z zakładu karnego mająca trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • będąca uchodźcem realizującym indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kto nie może zostać uczestnikiem
Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej nie może zostać osoba posiadająca prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • renty strukturalnej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • emerytury,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Uczestnictwo w CIS trwa 12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jego podstawą jest podpisanie przez uczestnika Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, który określa do czego uczestnik ma prawo oraz jakie ma obowiązki. Program może zostać rozwiązany na skutek uporczywego naruszania postanowień programu przez uczestnika, trwałego opuszczania zajęć przez uczestnika lub na wniosek uczestnika o odstąpieniu od programu. Uczestnikowi Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie, środki ochrony indywidualnej, ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości:

 • 120 % zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu (okresie próbnym),
 • 120 % zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach (okresie właściwym).

Naszym Uczestnikom oferujemy

 • zawarcie 12 miesięcznego indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy,
 • możliwość zdobycia lub podniesienia kwalifikacji w zawodach:

– pracownik ogólnobudowlany

– pracownik wykończenia wnętrz

– opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

– kucharz

 • poradnictwo psychologiczne, socjalne,
 • warsztaty zadaniowe, zajęcia psychospołeczne.

Centrum zapewnia Uczestnikom

 1. Bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa.
 2. Szkolenie w zakresie bhp.
 3. Przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich.
 4. Odzież ochronną.
 5. Nieodpłatnie jeden posiłek w dniu uczestnictwa.
 6. Świadczenie integracyjne wypłacane ze środków Funduszu Pracy.
 7. Zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje.

 

Perspektywy po ukończeniu Centrum

 • zatrudnienie na otwartym rynku pracy,
 • zatrudnienie wspierane,
 • możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej lub
 • otwarcia spółdzielni socjalnej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do siedziby Centrum Integracji Społecznej