Dąbrowski CIS zmienia codzienną rzeczywistość

Trzy miesiące pracy uczestników projektu Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej wystarczyły, aby zmienić wizerunek budynku schroniska dla bezdomnych, mieszącego się przy ul. Wapiennej 17.
Budynek schroniska będący również siedzibą CIS-u, wymagał gruntownego remontu. Jeszcze
w czerwcu br., kiedy ruszał Dąbrowski CIS, było widać ogrom prac jaki stoi przed jego uczestnikami. Zarówno pomieszczenia wewnątrz budynku, jak też jego elewacja i obejście wokół, były w złym stanie. Już dziś widać owoce pracy beneficjentów projektu. Poszczególne pracownie realizując swoje zadania zmieniają wizualnie miejsce swojej pracy.
Uczestnicy pracowni malarsko – wykończeniowej wyremontowali pomieszczenia biurowe, w których mieści się CIS, a także 2 łazienki. Ponadto odnowili korytarz mieszczący się na parterze budynku.

4 32 1

 

Z kolei uczestnicy pracowni ogólnobudowlanej realizowali prace związane z ociepleniem budynku schroniska. Tym samym nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu: przygotowania podłoża do wykonania ocieplenia (urabianie kleju, mocowanie styropianu, zatapianie siatki).

1 2 3

 

Kolejna pracownia – zieleni miejskiej, podjęła się zadbania o obejście wokół schroniska. Wytyczono teren pod sadzenie krzewów ozdobnych, na przygotowanym terenie ułożono obrzeża betonowe, wyłożono agrowłóknine, posadzono krzewy ozdobne. Uczestniczki tej pracowni nabyły również wiedzę z zakresu obsługi i konserwacji narzędzi i urządzeń mechanicznych, używanych w pracowni zieleni miejskiej.

1 2

 

Nie zastąpiona okazała się pracownia gastronomiczna. Jej uczestniczki codziennie przygotowują smaczny posiłek regeneracyjny dla uczestników CIS-u oraz mieszkańców schroniska. Prócz sycącego dania obiadowego, Panie pieką ciasta. Uczestniczki tej pracowni z każdym dniem swojej pracy stają się bardzo dobrze wykwalifikowanymi kucharkami. Prócz szlifowania swoich kulinarnych umiejętności Panie zapoznają się z zasadami korzystania z urządzeń wykorzystywanych w kuchennych pracach.

1 2

 

To praktyczne kształtowanie umiejętności uzupełniane jest o codzienne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego oraz prawnika. Uczestnicy CIS-u doświadczając tego wsparcia, podejmują kroki zmierzające do powrotu na rynek pracy. Odbudowanie wiary we własne siły, próby walki z nałogami sprawiają, iż zmienia się ich nastawienie dotyczące roli na rynku pracy. Profesjonalne przygotowane dokumenty aplikacyjne, nabywanie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy, kontaktu z potencjalnym pracodawcą sprawiają, że chętniej podejmują próby poszukiwania pracy. Z drugiej również strony intensywna praca psychologa pomaga im przezwyciężyć własne słabości i dodatkowo zmotywować do podjęcia próby zmiany dotychczasowego życia. Ponadto praca pracownika socjalnego oraz prawnika sprawiają, iż uczestnicy Dąbrowskiego CIS-u, mogą liczyć na pomoc i nie pozostają ze swoimi codziennymi problemami sami.
Prócz konkretnych umiejętności zawodowych nabywanych w poszczególnych pracowniach, uczestnicy, którzy są osobami długotrwale bezrobotnymi, stają się osobami odpowiedzialnymi zawodowo, sumiennymi i zdyscyplinowanymi. Do swoje pracy – Dąbrowskiego Centrum Integracji Społecznej, przychodzą chętnie.
Projektu Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej realizowany jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianiu sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.