Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej

W kwietniu 2013 r. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach rozpoczęło realizację Projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany będzie w Placówce Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wapiennej 17 , w okresie od 01.04.2013r. do 30.04.2015r.

Od 1 czerwca 2013r. rozpoczynamy I edycję projektu, która potrwa do 31.12.2013r. Celem Projektu jest pomoc osobom z terenu Dąbrowy Górniczej w wejściu na otwarty rynek pracy. Grupę docelową stanowić będzie 60 osób (20 kobiet i 40 mężczyzn) z terenu Dąbrowy Górniczej. Będą to osoby w wieku 45+, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu długotrwałego bezrobocia lub bezdomności. Projekt realizowany będzie w trzech edycjach, po 7 miesięcy każda i uczestniczyć w niej będzie po 20 osób. Zajęcia odbywać się będą przez pięć dni w tygodniu w wymiarze nie większym niż 8 godzin dziennie. W ramach praktycznej nauki zawodu uczestnicy podniosą kwalifikacje zawodowe poprzez udział w zajęciach w jednej z czterech pracowni: pracowni ogólnobudowlanej, zieleni miejskiej, gastronomicznej i malarsko-wykończeniowej. W ramach każdej pracowni przewiduje się grupę 5-cio osobową, pod nadzorem instruktora. Po zakończeniu każdej edycji uczestnicy wezmą udział w egzaminie wewnętrznym otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Oprócz praktycznej nauki zawodu uczestnicy wezmą udział w warsztatach zadaniowych: warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty poszukiwania pracy. Uczestnicy będą również mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, zawodowego i prawnego.

W trakcie uczestnictwa osoby biorące udział w Projekcie otrzymywać będą świadczenie integracyjne wypłacane z środków Funduszu Pracy, zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu socjalnym z dn.13 czerwca 2003r. późniejszymi zmianami, w wysokości 697,20 gr. netto ( w kwocie brutto znajdują się składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne oraz podatek).

Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w projekcie zapewniamy posiłek, odzież ochronną oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do Biura Projektu: Dąbrowa Górnicza, ul. Wapienna 17 mail: cis.zabkowice@chsd.pl tel. 32 264 53 14.

Aneta Bieńczak – Kierownik Centrum Integracji Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CHSD-Dabrowa-plakat