Nabór do II edycji projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” trwa.

Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Górniczej informuje, że trwa nabór do II edycji Projektu „Dąbrowskie Centrum Integracji Społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Rozpoczyna się II edycja projektu, która potrwa do 31.07.2014r. Uczestnikom naszego projektu oferujemy podniesienie kwalifikacji zawodowych w jednej z następujących pracowni:

1. Gastronomicznej
2. Malarsko – wykończeniowej
3. Ogólnobudowlanej
4. Zieleni miejskiej
Zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 8 godzin dziennie. W ramach każdej pracowni przewiduje się grupę 5-cio osobową, pod nadzorem instruktora. Oprócz praktycznej nauki zawodu uczestnicy wezmą udział w warsztatach zadaniowych: warsztaty psychoedukacyjne i warsztaty poszukiwania pracy. Uczestnicy będą również mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, zawodowego i prawnego. Na zakończenie każdej edycji uczestnicy wezmą udział w egzaminie wewnętrznym otrzymując zaświadczenie potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.
W trakcie uczestnictwa osoby biorące udział w Projekcie otrzymywać będą świadczenie integracyjne wypłacane z środków Funduszu Pracy, zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu socjalnym z dn.13 czerwca 2003r. z późniejszymi zmianami, w wysokości 721,60 gr. netto ( w kwocie brutto znajdują się składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne oraz podatek). Ponadto uczestnikom zapewniamy posiłek, odzież ochronną oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia do Centrum.
Warunkiem uczestnictwa jest:
– wiek powyżej 45 lat
– bycie osobą długotrwale bezrobotną lub nieaktywną zawodowo
– zameldowanie (stałe lub tymczasowe) na terenie Dąbrowy Górniczej

Zapraszamy kandydatów do osobistego lub telefonicznego zgłaszania się do Centrum.
Adres:
41-520 Dąbrowa Górnicza
ul. Wapienna 17 (Ząbkowice, niedaleko stacji PKP)
Telefon:
32 264-53-14

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CHSD-Dabrowa-plakat