Sposób na aktywizacje

W Dąbrowskim Centrum Integracji Społecznej uczestniczą osoby długotrwale bezrobotne, a często też bezdomne, skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jedna edycja projektu trwa 7 miesięcy, ale nasi podopieczni mogą u nas przebywać maksymalnie
18 miesięcy. Przez cały okres uczestnictwa otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości pełnego zasiłku dla osób bezrobotnych (wyjątkiem jest okres próbny), refundowane przez Urząd Pracy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje tym samym zwolniony z wypłaty zasiłków okresowych czy celowych. A przecież środki finansowe MOPS to tak naprawdę środki każdego z nas.
Uczestnicy w ramach poszczególnych pracowni uczą się zawodu, aby móc starać się o pracę w danej branży. Biorą też udział w szeregu zajęć mających na celu rozwinięcie ich nawyku pracy. Rozwiązaniem, które dobrze przygotowuje osoby długotrwale bezrobotne do pracy „na zewnątrz”, są bezpłatne praktyki zawodowe u pracodawcy. Nasze Centrum ściśle współpracuje z pracodawcami z Dąbrowy Górniczej w zakresie organizowania praktyk. Doradca zawodowy p. Monika Wyłupek, wyszukując oferty pracy na stronach internetowych, w prasie oraz korzystając z ofert Powiatowego Urzędu Pracy, poleca usługi naszych uczestników i usługi naszego Centrum. Dzięki praktykom uczestnicy poznają realia funkcjonowania na otwartym rynku pracy, pracodawca zaś ma możliwość sprawdzenia i oceny kwalifikacji zawodowych praktykantów. W ten sposób nasi podopieczni odbywali praktyki w firmach ogólnobudowlanych, restauracjach oraz przedszkolu i to dzięki praktykom otrzymali zatrudnienie.
Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z naszych uczestników to tak naprawdę jedyny kontakt z pracodawcą. Wierzymy jednak, że warto podjąć ten wysiłek, korzyści płynące z tej formy aktywizacji są bowiem obopólne.